top of page

Výstupy projektu

V rámci projektu C-Evil partneri spojili svoje sily, aby vyvinuli vzdelávacie a školiace materiály o nabíjaní EV s cieľom zaplniť medzeru vo vzdelávaní v oblasti elektrotechniky. V priebehu dvojročného projektu C-Evil prinesie nasledujúce výstupy:

Ciele vzdelávania a učebné osnovy

Za účelom vytvorenia komplexného a dôkladného školiaceho materiálu o nabíjačkách EV, je nutné stanoviť ciele vzdelávania a vzdelávacie stratégie. Partneri projektu určia a zadefinujú požadované a očakávané zručnosti, kompetencie a vedomosti, ktoré sa budú rozvíjať v rámci projektu.

Download:

Learning Objectives | Learning Methodology | EV Charger Curriculum

Materiály na "zaškolenie školiteľa"

Na základe definovaných cieľov vzdelávania, metodológie a učebných osnov, odborníci a partneri OVP spoločne pripravia a overia obsah školiacich materiálov.

Sada učebných materiálov

Vypracované školiace materiály budú predstavené učiteľom, ktorí k nim poskytnú spätnú väzbu a svoje odporúčania. Za účelom lepšieho pochopenia budú tieto materiály prispôsobené študentom a podané užívateľsky priateľským spôsobom.

Usmernenia pre zúčastnené strany

Školiace materiály o nabíjačkách EV sú určené na distribúciu nielen v rámci inštitúcií partnerov projektu a na ich sieťach, ale aj v iných organizáciách na území Európskej únie. Partneri projektu pripravia usmernenia pre najdôležitejšie zainteresované strany: inštitúcie OVP, učiteľov OVP a odborníkov v oblasti elektrotechniky v zúčastnených krajinách a v Európe.

bottom of page